INFO BIRO

FlyDubai: Nova linija Dubai – Sarajevo - Podgorica

Srijedom i subotom letovi od Emirata preko Sarajeva do Podgorice

Na li­ni­ji Du­bai–Sa­ra­je­vo–Pod­go­ri­ca re­a­li­zo­van je pr­vi let avio-kom­pa­ni­je FlyDubai. Pod­go­ri­ca se pri­dru­ži­la mreži de­sti­na­ci­ja ko­ju je FlyDubai iz­gra­dio u re­gi­o­nu  centralne i is­toč­ne Evro­pe, a ko­ja uklju­ču­je Be­o­grad, Bratislavu, Bu­ku­rešt, Prag, Sko­plje, Sa­ra­je­vo i So­fi­ju.

Letovi će se obavljati dva puta sedmično, a putnici će srijedom i subotom moći letjeti između ovih gradova. Takođe, FlyDubai ima dozvolu da prodaje karte za djelimična putovanja. Redovne linije Sarajevo – Dubai, ponedjeljkom i petkom, ostaju, a nove će biti dodate na ruti između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bosne i Hercegovine.

Pr­vim avi­o­nom do­pu­to­vao je i iz­vr­šni di­rek­tor FlyDubaija Ga­it al Ga­it, kao i pot­pred­sjed­nik za ko­mer­ci­jal­ne po­slo­ve Jeyhun Efen­di. Njih su na aero­dro­mu Pod­go­ri­ca  dočekali iz­vr­šni di­rek­tor Aerodroma Crne Gore Da­ni­lo Orlandić sa sa­rad­ni­ci­ma, di­rek­to­ri­ca NTO Želj­ka Ra­dak Ku­ka­vi­čić i am­ba­sa­dor Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta u Crnoj Gori Ab­dul­sa­lam al Ro­ma­i­ti. Or­lan­dić je kazao da je za­do­vo­ljan što će avi­o­ni avio-kom­pa­ni­je FlyDubai na­kon uspje­šne ljet­nje se­zo­ne i po­pu­lar­no­sti le­to­va za Tivat, sli­je­ta­ti i na pod­go­rič­ki aero­drom to­kom zim­skih mje­se­ci, dok je Al Ga­it na­veo da je po­no­san na otva­ra­nje no­ve li­ni­je i sa­rad­nju sa Aerodromima Crne Gore.

BIRO/Dan/Klix.ba


Lajkujte našu Facebook stranicu, da budete u toku sa najnovijim dešavanjima na Bliskom Istoku.

NAŠ BIRO je portal o Bliskom Istoku, namenjen ex-Yu populaciji.


Preporučene priče

Jače veze između Sarajeva i Dohe

FOTO DANA: Šeik Muhamed u restoranu

Priče iz pustinje: Dubai – adresa za novi početak (VIDEO)