BIRO PRIČE

​Novi Zakon o radu: Sve što bi trebalo da znate o otkazu

Od 2. juna ove godine u Emiratima je na snazi novi Zakon o radu.

Ministarstvo rada UAE objavilo je novi Zakon o radu. Pažljivo pročitajte sve stavke, kako biste se informisali o pravima i obavezama kada je reč o prestanku ugovora o radu.

Raskid ugovora o radu

Član 113

Ugovor o radu prestaje:

- Ukoliko se poslodavac i zaposleni sporazumno dogovore o prestanku saradnje, pod uslovom da je radnik sačinio saglasnost u pisanoj formi

- Ukoliko ugovor ističe i nije produžen u skladu sa odredbama Zakona o radu

- Ukoliko želite da prekinete ugovor o radu na neodređeno vreme, pod uslovom da se pridržavate odredbi Zakona o radu koje se odnose na obaveštavanje poslodavca o prihvatljivim razlozima za raskid ugovora na jasno definisan način

Član 114

Ugovor o radu ne prestaje smrću poslodavca, osim ukoliko on nije predmet ugovora (npr. lični asistenti)

Ugovor o radu prestaje smrću ili usled potpune nesposobnosti radnika da obavlja posao za koji je prethodno angažovan, o čemu bi trebalo priložiti lekarsku dokumentaciju nadležnih zdravstvenih ustanova u državi.

Invalidima je omogućeno da se zaposle. Poslodavac je dužan da radnika koji ima delimični stepen invaliditeta zaposli na poziciji koja odgovara njegovom zdravstvenom stanju i da ga plaća kao i druge zaposlene na istoj poziciji, bez predrasuda.

Član 115

Ukoliko poslodavac raskine ugovor o radu iz razloga koji nisu predviđeni članom 120, dužan je da radniku nadoknadi štetu, pod uslovom da iznos naknade nikako ne premašuje ukupnu tromesečnu zaradu, odnosno zaradu koju bi radnik stekao do završetka isteka ugovora, pod uslovom da ugovorom nije precizirano drugačije.

Član 116

Ukoliko radnik raskine ugovor zbog okolnosti koje nisu precizirane u članu 121, dužan je da nadoknadi poslodavcu štetu, pod uslovom da iznos naknade ne prelazi platu koju je radnik zarađivao za pola meseca do tri meseca, ili za preostali period do isteka ugovora, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno.

Član 117

Poslodavac i radnik mogu da raskinu ugovor o radu na neodređeno vreme u svakom trenutku, ali su u obavezi da obaveste drugu stranu o tome u pisanoj formi, najmanje 30 dana pre raskida ugovora.

Otkazni rok

- Nedelju dana, ako je radnik proveo u firmi od šest meseci do maksimum godinu dana

- Dve nedelje, ako je radnik proveo u firmi najmanje godinu dana

- Mesec dana, ako je radnik proveo u firmi najmanje pet godina

Član 118

Ugovor o radu ostaje na snazi sve dok traje otkazni rok i prestaje da važi onog dana kada otkazni rok istekne.

U periodu otkaznog roka radnik ima pravo na kompletnu zaradu, na osnovu poslednje plate. Tokom trajanja otkaznog roka radnik je u obavezi da izvršava sve zadatke koje poslodavac od njega zatraži.

Član 119

Ukoliko poslodavac ili radnik ne obaveste blagovremeno drugu stranu o raskidu ugovora, ili dođe do skraćenja otkaznog roka, ugovorna strana koja zatraži skraćenje otkaznog roka dužna je da plati naknadu drugom potpisniku ugovora, čak i ako raniji prekid ugovora ne nanosi štetu drugoj strani. Ta naknada jednaka je zaradi radnika u celokupnom otkaznom roku. Naknada zbog neblagovremene najave otkazivanja ugovora o radu obračunava se na osnovu poslednje plate na mesečnom, nedeljnom ili dnevnom nivou (ili po satnici), a na osnovu prosečne dnevne zarade u skladu sa članom 57. ovog Zakona.

Član 120

Poslodavac može otkazati ugovor o radu bez prethodne najave u bilo kom od ovih slučajeva:

- Ako se radnik lažno predstavlja ili dostavi falsifikovana lična dokumenta i potvrde

- Ako je radnik bio na probnom radu, poslodavac ima pravo da ga obavesti da ga neće zadržati ili dok probni rad traje ili po isteku perioda predviđenog za probni rad

- Ako radnik napravi grešku koja dovodi do velikih materijalnih gubitaka poslodavca, pod uslovom da je Odeljenje za rad obavešteno o tom incidentu u roku od 48 sati od konstatovanja takve greške

- Ako radnik krši uputstva koja se odnose na bezbednost na radu ili na radnom mestu, pod uslovom da su takve instrukcije napisane i istaknute na vidnom mestu, odnosno ako je o njima obavešten usmeno (ukoliko nije pismen)

- Ako radnik ne obavlja svoje glavne zadatke u skladu sa ugovorom, i pored toga što biva opomenut i upozoren da će biti otpušten u slučaju da ne ispravi grešku

- Ako otkrije bilo koju tajnu o firmi u kojoj je zaposlen

- Ako bi trebalo da bude pravosnažno osuđen zbog kršenja časti, poštenja i javnog morala

- Ako je tokom radnog vremena u alkoholisanom stanju ili po dejstvom narkotika

- Ako narušava radnu atmosferu konfliktima sa poslodavcem, nadređenim ili saradnicima

- Ako bez valjanog razloga odsustvuje više od 20 dana u toku jedne godine (nepovezano), ili sedam dana u kontinuitetu

Član 121

Radnik može da napusti posao bez prethodnog obaveštenja u sledećim slučajevima:

- Ako poslodavac prekrši svoje obaveze prema radniku, kao što je navedeno u ugovoru ili u zakonu

- Ako poslodavac ili njegov pravni zastupnik napadaju radnika

Član 122

Ukoliko poslodavac radniku prekine radni odnos nevezano za kvalitet njegovog rada, radnik bi trebalo pismeno da se obrati nadležnim organima.

Član 123

- Ukoliko je radnik otpušten bez razloga, nadležni sud može da naredi poslodavcu da radniku isplati naknadu. Sud procenjuje visinu naknade, uzimajući u obzir vrstu posla i štetu koju je radnik pretrpeo, kao i trajanje radnog odnosa i utvrđivanja uslova rada. U svim navedenim slučajevima, iznos naknade ne može da premaši tromesečnu platu radnika obračunate na osnovu poslednje zarade.

- Odredbe prethodnog stava ne onemogućavaju radnika da iskoristi pravo na otpremninu i naknadu u zamenu za neblagovremeno obaveštavanje o raskidu ugovora

Član 124

Poslodavac ne može da otpusti radnika ukoliko se radnik razboli, već je dužan da mu ponudi poziciju koju zbog narušenog zdravstvenog stanja može da obavlja. U suprotnom, svaki sporazum biće tretiran kao nevažeći, čak i ako je zaključen pre nego što je ovaj zakon stupio na snagu.

Član 125

Poslodavac je dužan da radniku, na njegov zahtev a na kraju ugovora o radu, izda potvrdu o raskidu ugovora u kojoj bi trebalo da stoji datum početka i datum završetka radnog odnosa, ukupan staž, tip posla, poslednja plata i stimulacije. Ovu potvrdu poslodavac je dužan da izda radniku o svom trošku.

- Poslodavac je dužan da vrati sve potvrde, dokumenta i stvari koje pripadaju radniku.

Član 126

Ukoliko firma promeni vlasnika ili adresu, ugovori o radu ostaju na snazi i važe između novog poslodavca i radnika. Stari i novi vlasnik podjednako su u obavezi da u roku od šest meseci ispunjavaju obaveze koje proizilaze iz ugovora o radu za period koji je prethodio promeni vlasničke strukture firme. Posle tog perioda, sve obaveze tog tipa su odgovornost novog poslodavca.

Član 127

Ukoliko je radnik upućen u poslovne tajne firme, poslodavac može zahtevati od njega da se po odlasku iz firme ne bavi istim poslom. Takođe, poslodavac može zahtevati od radnika da ne učestvuje u bilo kom konkurentskom projektu po raskidu ugovora o radu sa njim. Sporazum će biti ograničen u odnosu na vreme, mesto i vrstu rada, u meri koja je neophodna za zaštitu pravnog interesa poslodavca.

Član 128

Ukoliko stranac napusti posao bez valjanog razloga pre završetka ugovora o radu na određeno vreme, on ne može da se zaposli godinu dana posle napuštanja poslodavca, čak i uz njegovu dozvolu.

Član 129

Ukoliko stranac obavesti poslodavca da želi da raskine ugovor na neodređeno vreme i napusti posao pre isteka otkaznog roka, on ne može da dobije drugi posao, čak ni uz dozvolu poslodavca.

Kompletan Zakon o radu koji je na snazi u UAE od 2. juna 2015. godine možete da pročitate OVDE

Za sva pravna pitanja u vezi sprovođenja Zakona o radu u UAE pozovite 800 665

BIRO

Lajkujte našu Facebook stranicu, da budete u toku sa najnovijim dešavanjima na Bliskom Istoku.
NAŠ BIRO je portal o Bliskom Istoku, namenjen ex-Yu populaciji.


Preporučene priče

Tri najvažnije stvari prilikom traženja posla

Vodič za medicinare: Kako do licence za rad u Emiratima

Emirati - vaša nova adresa: Koliko vam para treba za normalan život


;