SAVETI

BIRO VODIČ za dobijanje privremene radne dozvole u UAE

Pronašli ste honorarni ili privremeni posao? Ovo su propisi o Zakonu o radu u UAE

Ako ste pronašli privremenu mogućnost rada u UAE dok tražite posao ili ste na neplaćenom odsustvu tokom pandemije Kovida 19, imate mogućnost legalnog rada sa novim poslodavcem putem privremene radne dozvole, koju izdaje Ministarstvo za ljudske resurse i emiratizaciju (MOHRE).

Takođe možete da se prijavite za privremenu radnu dozvolu ako želite da radite za dva poslodavca u UAE, s tim što vam prvobitni poslodavac dozvoljava da radite sa skraćenim radnim vremenom za drugog. Dozvola zahteva da ustanove podnesu prijavu u ime radnika i ima vrlo specifične smernice o dužini trajanja ugovora, kao i maksimalnom broju sati koje osoba može da radi kod drugog poslodavca. Za ovu dozvolu se takođe može podneti zahtev u slučaju da imate slučaj sa Radnim sudom UAE protiv svog trenutnog poslodavca i ako ste pronašli drugi posao ili ako vam poslodavac nije isplaćivao zarade duže od dva meseca.

Dakle, ako potpadate pod bilo koju od ovih kategorija, evo svega šta bi trebalo da znate o privremenoj radnoj dozvoli.

Šta je privremena radna dozvola?

MOHRE pruža uslugu regrutovanja radnika sa prebivalištem u UAE za obavljanje određenih poslova u roku koji ne prelazi šest meseci. Aplikacije se mogu štampati u servisnim centrima „Tas'heel“ ili preko kompanija koje imaju registrovanu karticu preduzeća pri MOHRE, putem web stranice Ministarstva ili aplikacije MOHRE.

Kada se popuni zahtev za privremenu dozvolu za rad i predaju potrebni dokumenti, zahtev će biti prosleđen Ministarstvu na verifikaciju. Ako postoje neki zahtevi koji nisu ispunjeni, poput dokumenata koja nisu dostavljena, kompanija koja podnosi zahtev biće obaveštena o tome i od nje će biti zatraženo da ispuni zahteve preko Tas'heel servisnih centara. 

Ako su ispunjeni svi uslovi, izdaće se radna dozvola. Kompanija može štampati obaveštenje o odobrenju posetom web lokaciji Ministarstva www.mohre.gov.ae.

Koja dokumenta su potrebna?

Kompanija koja aplicira mora da podnese sledeća dokumenta:

 • Kopija dozvole za rad obe kompanije (trenutna kompanija i kompanija koja radnika prima na određeno vreme).
 • Fotografija radnika u boji, sa belom pozadinom.
 • Kopija pasoša radnika.
 • Ako je potrebna akademska kvalifikacija (diploma srednje škole, univerzitetska diploma ili ekvivalent), trebalo bi priložiti kopiju iste. Potvrdu treba da overi Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje.
 • Po potrebi treba priložiti pismo odobrenja nadležnog organa (lekar, farmaceut, medicinska sestra i nastavnik).
 • Kopija ugovora.
 • Nema potvrde prigovora od sponzora.
 • Kopija radne vize koja uključuje ime sponzora ili ustanove. Viza bi trebalo da važi duže od šest meseci.

Uslovi

Uslovi i odredbe mogu se razlikovati u zavisnosti od sledećih kategorija:

Radnicima prijavljenim u Ministarstvu može se izdati privremena radna dozvola pod sledećim uslovima:

 • Dozvola i boravišna viza moraju da važe duže od šest meseci.
 • Period privremene radne dozvole ne bi trebalo da prelazi šest meseci ili datum isteka tekućeg ugovora o radu (kod prvog poslodavca)
 • Odobrenje ovlašćenih potpisnika trenutnih kompanija i kompanija koje se prijavljuju

  

Privremenu radnu dozvolu mogu da dobiju radnici koji nisu registrovani u MOHRE:

 • Ako je radnik državni službenik
 • Studenti ili studentkinje stariji od 18 godina, koji su pod sponzorstvom svojih rođaka, škola ili univerziteta, pod uslovom da je viza odobrena zbog studiranja
 • Žene (od navršenih 18 godina) koje su pod sponzorstvom svojih rođaka
 • Supružnici državljana UAE
 • Deca i žena iz UAE

Međutim, oni moraju da ispune sledeće uslove:

 • Radnik i njegovi inostrani srodnici moraju imati važeću boravišnu vizu u pasošu
 • odobrenje staratelja
 • podnošenje odobrenja nadležnog za struku, ako je primenljivo (na primer, Ministarstvo zdravlja i prevencije, Ministarstvo prosvete, Uprava za razvoj zajednice, itd.)

Ostali slučajevi:

Ministarstvo može odobriti davanje privremene radne dozvole, bez ispunjavanja uslova koji se odnose na odobrenje bivšeg poslodavca i validnost boravišne vize, u sledećim slučajevima:

 • Žalba o radu koju Ministarstvo uputi sudu
 • Ako se potvrdi da poslodavac nije isplatio zarade duže od dva meseca prema izveštaju kancelarije za zaštitu zarada ili izveštaju kancelarija za radne odnose

Opšti uslovi:

 • Važeća licenca za poslovanje kompanije koja podnosi zahtev
 • Nova radna profesija treba da odgovara aktivnostima osnivanja
 • Zaposleni ne bi smeo da bude mlađi od 18 godina

  

Troškovi prijave za privremenu radnu dozvolu

Zahtev za početno odobrenje nove elektronske radne dozvole (nepuno radno vreme)

 • 1. kategorija: 100 AED
 • 2. kategorija: nivo (A) AED 100 - nivo (B) AED 100 - nivo (C) AED 100
 • 3. kategorija: 100 AED

Prvo odobrenje nove elektronske radne dozvole (nepuno radno vreme) 6 meseci

 • 1. kategorija: 500 AED
 • 2. kategorija: nivo (A) AED 500 - nivo (B) AED 500 - nivo (C) AED 500
 • 3. kategorija: 500 AED

Trošak dozvole mora platiti kompanija.

Koja su vaša prava i odgovornosti?

MOHRE je izdalo ministarsku uredbu br. (31) iz 2018. godine o uvođenju nepunog radnog vremena. Prema uredbi, ovo su uslovi sistema privremenog rada

 1. Trebalo bi da radite kod prvog poslodavca manje od osam sati dnevno ili manje od 48 sati nedeljno. U svim slučajevima radno vreme ne bi trebalo da bude kraće od 20 sati nedeljno.
 2. Možete raditi kod drugog poslodavca samo nakon što dobijete radnu dozvolu od MOHRE.
 3. Broj sati potrebnih za rad treba da bude jasno naveden u ugovoru o privremenom radu.
 4. Zaposlenje sa nepunim radnim vremenom regulisaće se istim pravilima, kontrolama i kaznama koje se primenjuju na zaključivanje, obnavljanje i raskid redovnih ograničenih ili neograničenih ugovora o radu.
 5. Vaš prvi poslodavac je odgovoran za vaš godišnji odmor, kao i za sve druge finansijske obaveze srazmerno stvarnom radnom vremenu i plati koju ste primil

  

Šta kaže zakon

Ministarska uredba br. (31) iz 2018. godine o uvođenju nepunog radnog odnosa

Član 3

Radnik koji radi po sistemu sa skraćenim radnim vremenom može:

a- Raditi kod prvog poslodavca manje od osam sati dnevno ili manje od 48 osam sati nedeljno. U svakom slučaju, radno vreme ne sme biti kraće od 20 sati nedeljno.

b- Raditi za više poslodavaca istovremeno, bez dozvole prvog poslodavca ili bilo kog drugog poslodavca za kojeg radi.

Član 4

Radnik pod ovim sistemom:

a- Može raditi kod drugog poslodavca tek nakon dobijanja radne dozvole od Ministarstva.

b- Obavljaće posao sa nepunim radnim vremenom u skladu sa svim važećim kontrolama i ponašanjem Ministarstva, bezbedno u pogledu radnog vremena, u vezi čega će biti dužan da radi samo u satima predviđenim Ugovorom o nepunom radnom vremenu, shodno članu 5 ovog zakona.

Član 5

Poslodavac prema ovom sistemu ne sme:

a- Zahtevati od radnika da radi duže od dogovorenih sati, osim uz pismenu saglasnost radnika

b- Sprečiti radnika da radi za drugu ustanovu sličnu njegovoj pod izgovorom zabrane konkurencije ili sprečavanja odavanja radnih tajni, osim ako se ne donese sudska presuda u tom smislu

Član 6

a- Prvi poslodavac odgovara za godišnji odmor, kao i za sve druge finansijske obaveze srazmerno stvarnom radnom vremenu i plati koju je radnik primio

b- Radnik se može dogovoriti sa drugim poslodavcem o bilo kojim pogodnostima sličnim onima predviđenim u tački (a) ovog zakona

c- Da bi osigurao odredbe tačaka (a) i (b) ove uredbe, poslodavac će obezbediti radnike i ostalim radnim zahtevima predviđenim propisima Ministarstva, osim ako se strane ne dogovore drugačije

Član 7

Ministarstvo će obavestiti prvog i ostale poslodavce po dobijanju radne dozvole od Ministarstva.

Član 8

Ministarstvo ne može dozvoliti radniku da radi duže od 48 sati nedeljno ili 144 sata u tri nedelje. U slučaju potrebe, kako je naveo radnik, ovom poslednjem može biti dozvoljeno da radi 60 sati nedeljno. Nedeljni odmor radnika ne može biti kraći od jednog dana.

Član 9

Zapošljavanje sa nepunim radnim vremenom regulisano je istim pravilima, kontrolama i kaznama koje se primenjuju na zaključivanje, obnavljanje i raskid redovnih ugovora o radu sa ili bez određenog roka.

B- Prvobitni poslodavac preuzima takse koje naplaćuje Ministarstvo nakon sklapanja ugovora sa radnikom. Dodatni poslodavac preuzima naknadu za nepuno radno vreme predviđenu istim sistemom.

Član 10

Ako se radnik odluči za ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, ovaj drugi se može transformisati u redovan ugovor o radu tek nakon prestanka prvog i tek nakon što bilo koja strana ima slobodu da ugovara u obliku koji prihvati.

BIRO

;